201911.12 LAG Wuppertal - Anhang zu Kontrolluntersuchungen